Firma windykacyjna Kielce

Problem z nierzetelnymi dłużnikami może się przydarzyć każdemu. Odzyskiwanie długów jest zazwyczaj bardzo trudne. Nieuregulowane wierzytelności to zadanie, jakiego mogą podjąć się firmy windykacyjne działające w Kielcach i okolicach, a BOiWN WOLF to jedna z nich. To windykator, który ma odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Jego dotychczasowa praktyka pokazuje, że w bardzo wielu przypadkach ściąganie należności odbywa się na drodze polubownej. Jeśli jednak zachodzi konieczność wejścia na drogę sądową, firma windykacyjna również oferuje swoją pomoc, w tym także zastępstwo procesowe. Wszystkie działania, jakie prowadzi, raportuje klientom na bieżąco.

Profesjonalna firma windykacyjna – windykacja polubowna

Dla wielu przedsiębiorstw niezapłacone faktury stanowią poważny problem. Niemożność skutecznego wyegzekwowania długów od klientów i kontrahentów wpływa negatywnie na sytuację finansową danego podmiotu. W efektywnym odzyskaniu należności może im pomóc kancelaria windykacyjna BOiWN WOLF z Kielc. Jej pracownicy w ramach określonych działań prawnych i procesowych podejmują szereg kroków na drodze do zmotywowania dłużnika do możliwie jak najszybszej spłaty zobowiązań.

Na początkowym etapie współpracy z klientem prowadzona jest windykacja polubowna. W tej fazie oddelegowany do zajmowania się daną sprawą specjalista nawiązuje kontakt telefoniczny, mailowy bądź listowny z zadłużoną osobą lub firmą. W trakcie zaaranżowanego bezpośredniego spotkania podmiot zalegający z uiszczeniem należności zostaje poinformowany o możliwych konsekwencjach takiego postępowania (np. dokonaniu wpisu do rejestru dłużników albo rozpoczęciu starań o egzekucję komorniczą). W dalszej kolejności profesjonalna firma windykacyjna negocjuje z kontrahentem warunki ugody. Po dojściu do obopólnego porozumienia wierzyciel może liczyć na odzyskanie należnych pieniędzy.

Sprawa sądowa i egzekucja komornicza

W przypadku, gdy przeprowadzone mediacje nie przyniosą pożądanego rezultatu, sprawa zostaje skierowana do sądu. Po otrzymaniu konkretnego tytułu wykonawczego np. wyroku albo nakazu zapłaty wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. Ma ono na celu odzyskanie od dłużnika zaległych pieniędzy poprzez zajęcie określonych przedmiotów wchodzących w skład jego majątku. Egzekucja komornicza często jest określana mianem „twardej”. W jej ramach zwykle dochodzi do zajęcia rachunków bankowych dłużnika, należących do niego ruchomości i nieruchomości, części wynagrodzenia za pracę itp. Na tym etapie kancelaria windykacyjna BOiWN WOLF podejmuje się systematycznego nadzorowania działań komornika, pomagając mu w pracy choćby poprzez poszukiwanie wszystkich składników majątku zadłużonego podmiotu. Składa też stosowne wnioski, które w znacznej mierze przyczyniają się do wyegzekwowania zaległych pieniędzy.

Windykacja długów w miejscowości Kielce

Proponowana przez firmę windykacja należności w Kielcach odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem jest wypracowanie z dłużnikiem takiego rozwiązania i terminów spłaty zaległości, aby zarówno wierzyciel, jak i zadłużona osoba lub firma były usatysfakcjonowane osiągniętym porozumieniem. Jest to inaczej polubowna windykacja długów, która może przybierać różne formy kontaktu: telefoniczny, drogą mailową lub bezpośredni, czyli spotkanie z dłużnikiem.

Przedstawiciele BOiWN WOLF zajmą się najtrudniejszym zleceniem czy ściągnięciem nawet kilkuset złotowych wierzytelności. Działają kompleksowo oraz skutecznie. Zdają sobie sprawę z tego, jak problem z nieodzyskanymi należnościami może wpłynąć na domowy budżet czy sytuację finansową firmy.

Ściąganie należności Kielce - skorzystaj z usług windykatora

Dlaczego warto wybrać tę firmę na windykatora? Ponieważ firma windykacyjna działa nie tylko w Kielcach, ale i na terenie całego kraju. Zwiększa to więc prawdopodobieństwo odzyskania wierzytelności nawet od osób, które wyprowadziły się z tego miasta. Jej pracownicy sprawdzają dokładnie sytuację każdego dłużnika. Czasami zdarza się, że popadł on w kłopoty finansowe, ponieważ sam nie mógł ściągnąć swoich należności. Wówczas w pierwszej kolejności proponują mu zadziałać w kwestii własnych pieniędzy, a potem spłatę zaległości wobec klienta, którego reprezentują.

Skuteczność windykacji długów uzależniona jest przede wszystkim od szybkości zlecenia danej sprawy. Działania mogą być podjęte już w ciągu 24 godzin od przesłania dokumentów.

Windykacja należności od osób prywatnych

Przedsiębiorstwo BOiWN WOLF, w którego zakresie usług mieści się windykacja należności w Kielcach, oferuje profesjonalne wsparcie wierzycielom zarówno różnego rodzaju firm i instytucji, jak i osób prywatnych. Jego pracownicy pomagają klientom w odzyskaniu zaległych pieniędzy także w sytuacji, gdy umowa o pożyczkę została zawarta wyłącznie w formie ustnej. W tych okolicznościach za dowód istnienia należności uznaje się stosownie zatytułowany przelew. Może to być również pisemne potwierdzenie przez dłużnika faktycznego zaciągnięcia zobowiązania, choćby w wiadomości mailowej lub SMS-owej. Po to rozwiązanie sięga się najczęściej wtedy, gdy środki pieniężne zostały przekazane pożyczkobiorcy w formie gotówki.

Koszty windykacji

Mająca swoją siedzibę w Kielcach profesjonalna firma windykacyjna BOiWN WOLF pobiera wynagrodzenie prowizyjne, którego wysokość uzależniona jest od odzyskanej kwoty należności. Z punktu widzenia klienta jest to bardzo korzystne rozwiązanie, w praktyce oznacza to dla niego możliwość nawiązania współpracy bez konieczności wcześniejszej zapłaty zaliczki. W razie, gdyby wszelkie podejmowane przez kancelarię działania mające na celu windykację należności nie przyniosły pożądanego rezultatu, wierzyciel zostaje całkowicie zwolniony z konieczności opłacenia usługi.

Trzeba jednak przy tym pamiętać, że honorarium firmy windykacyjnej często stanowi jedynie część wydatków przeznaczonych na egzekucję długu od osób fizycznych lub przedsiębiorstw. W toku prowadzonych czynności trzeba się także liczyć z koniecznością uiszczenia należności np. za pozew albo zaangażowanie komornika w proces odzyskiwania zaległych zobowiązań. W miarę możności kancelaria, której zadaniem jest skuteczna windykacja długów w postępowaniu cywilnym albo nakazowym, podejmuje starania o obciążenie dłużnika również kosztami egzekucji sądowej oraz komorniczej.

FIRMA WINDYKACYJNA WINDYKACJA BEZZALICZKOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WYWIAD GOSPODARCZY
kontakt what’s up
phone-handset